Wat mag je wel en niet vragen aan een zieke werknemer?

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Om werkgevers meer helderheid te geven over wat zij wel en niet mogen vragen aan en registreren van een zieke werknemer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een uitleg over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd. Daarin staat wat een werkgever aan een zieke werknemer mag vragen. De uitleg heeft betrekking op de eerste zes weken van het ziekteverzuim, dus de periode voordat een werkgever de bedrijfsarts er verplicht bij moet betrekken voor advies.

De ziekmelding

Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

de vermoedelijke duur van het verzuim;

de lopende afspraken en werkzaamheden;

of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);

of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat geen sprake is van een ‘vrije’ wilsuiting. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren.  Meer informatie vind je hier.

 

14421510 - a beautiful young woman is thinking some of her memories

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone