Vakantiegeld

Wie heeft wanneer recht op vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld. Jaarlijks is dit minimaal 8% van het bruto jaarsalaris.

Vakantiegeld bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek is bouwt hij of zij gewoon het recht op vakantiegeld op. Ook een zieke werknemer moet dus minimaal 8% van het bruto jaarsalaris ontvangen. Ontvangt een werknemer een lagere beloning door ziekte of verlof dan bouwt hij of zij vakantiegeld op over dat lagere loon.

Hoogte van het vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat een werknemer in het afgelopen jaar heeft verdiend. Dit hoeft overigens niet gelijk te lopen aan een kalenderjaar. Veel werkgevers keren het vakantiegeld uit in mei. In dat geval wordt het vakantiegeld berekend over het salaris van juni t/m mei.

Let erop dat winstuitkering en eindejaarsuitkering niet meetellen voor de berekening van de hoogte van het vakantiegeld. Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk wel mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Over het deel van het loon drie keer hoger dan het minimumloon hoeft geen vakantiegeld uitgekeerd te worden. Dat dient dan wel schriftelijk afgesproken te zijn tussen werkgever en werknemer.

Belasting over vakantiegeld

Een normaal maandloon wordt progressief belast. Dat wil zeggen dat een klein deel wordt belast tegen het laagste tarief en een ander deel tegen een hoog tarief. Vakantiegeld wordt belast alsof het bovenop het jaarsalaris komt en wordt daardoor belast tegen het hoge tarief. Ook kunnen er heffingskortingen gelden. Dit zijn bedragen waar geen belasting over betaald hoeft te worden. In sommige gevallen zorgen deze kortingen ervoor dat er minder vakantiegeld uitgekeerd wordt.

Vakantiegeld en 13de maand

Een 13de maand is een extra beloning bovenop het loon en wordt net als het vakantiegeld volledig belast volgens het hoge tarief. Tenzij anders is afgesproken in bijvoorbeeld een cao of arbeidsovereenkomst telt een 13de maand niet mee in de berekening van het vakantiegeld.

Vakantiegeld en ouderschapsverlof

Vakantiegeld wordt alleen berekend over de uren die uitbetaald worden. In principe wordt er over ouderschapsverlof dus geen vakantiegeld opgebouwd. Betaalt een werkgever echter mee aan het ouderschapsverlof dan wordt over dit gedeelte wel vakantiegeld opgebouwd.

Vakantiegeld en uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten hebben recht op vakantiegeld. In de meeste gevallen wordt dit uitbetaald in juni of elke maand bij het salaris. In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk staan vermeld wanneer het vakantiegeld wordt uitgekeerd.

Vakantiegeld en een uitkering

Ook wanneer iemand een uitkering heeft is er recht op vakantiegeld. Het percentage verschilt echter per soort uitkering.

Vakantiegeld en een 0-uren contract

Het 0-urencontract verschilt niet veel met andere arbeidscontracten met betrekking tot vakantiegeld. Het wettelijk vastgestelde vakantiegeld bestaat uit 8% van het brutoloon. Bij het 0-urencontract komt het vaak voor dat er maandelijks verschillende uren worden gewerkt, hierdoor is het makkelijker om het vakantiegeld maandelijks te laten uitbetalen bij het loon. Voor werknemers met een 0-urencontract is dit dan ook gebruikelijk. Als het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald, dan dient dit wel op de salarisstrook te worden vermeldt.

Vakantiegeld en cao

Wanneer er gewerkt wordt onder cao dan kunnen in de cao andere afspraken gemaakt zijn over het vakantiegeld. Het minimum van 8% is echter een wettelijk minimum waar niet vanaf kan worden geweken. Een werkgever betaal minstens 1 keer per jaar het vakantiegeld uit, maar ook hierover kunnen afspraken gemaakt zijn in de cao.

32318738 - happy blonde woman exults pumping fists ecstatic celebrates success

Bron: www.allesoverhr.nl 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone