Recht op thuiswerken?

Advies kabinet over thuiswerken:

Werkgevers, zorg dat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen werken tot en met 6 april 2020. De werktijden mogen in deze periode ook aangepast worden.

Recht op thuiswerken?
Wet flexibel werken, artikel 2 lid 1:
“De werknemer kan de werkgever verzoeken om aanpassing … van de uit zijn arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voortvloeiende arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd”

▪ werknemer moet ten minste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst zijn
▪ verzoek om aanpassing moet minimaal 2 maanden vóór het beoogde tijdstip schriftelijk worden gedaan
▪ werknemer kan slechts eenmaal per jaar een dergelijk verzoek doen

Let op: bovenstaande voorwaarden gelden behoudens onvoorziene omstandigheden

▪ de werkgever is verplicht om het verzoek om thuis te mogen werken te overwegen en met de werknemer overleg te voeren als het verzoek wordt afgewezen
▪ de werkgever moet zijn beslissing schriftelijk kenbaar maken en bij een afwijzing voorzien van een opgave van redenen
▪ werkgever moet binnen 1 maand voor de beoogde ingangsdatum reageren en bij onvoorziene omstandigheden binnen 5 dagen

▪ Een werknemer heeft geen recht op thuiswerken, maar heeft zeker een extra argument in deze tijd nu de overheid werkgevers expliciet aanspoort om werknemers (in elk geval tot 6 april a.s.) zoveel mogelijk thuis te laten werken.

▪ Andersom geldt dat een werkgever een werknemer in het algemeen niet kan dwingen om thuis te werken. Op dit moment moet een instructie van de werkgever aan de werknemer om thuis te werken als redelijk en acceptabel worden beschouwd.

Denk bij arbeidsvoorwaarden o.m. aan:
▪ reiskostenvergoeding
▪ mobiele telefoon
▪ laptop
▪ beveiliging (privacygevoelige gegevens buiten kantoor)
▪ verzekering van de werkplek

Sociale zekerheidswetgeving blijft van toepassing o.m. bij:
▪ ziekte
▪ werkloosheid
▪ arbeidsongeschiktheid

Op grond van de arbowetgeving is werkgever verantwoordelijk voor:
▪ de arbeidsomstandigheden van de werknemer thuis
▪ een goede werkplek (stoel, tafel, verlichting)
▪ aanwijzingen en voorlichting over de inrichting van een werkplek met beeldscherm
▪ controle houden op en voorkomen van te hoge werkdruk en bovenmatige werkuren

1. Leg schriftelijk vast dat thuiswerken een tijdelijke situatie betreft en wordt ingesteld vanwege de buitengewone situatie (bestrijding coronavirus, verzoek overheid)
2. Na toewijzing van verzoek op grond van Wfw kan recht op thuiswerken alleen worden ingetrokken op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
3. Aansprakelijkheid & verzekering
4. Controleer fiscale faciliteiten specifiek voor thuiswerken.
5. Spreek heldere doelstellingen (output) af nu beoordeling op aanwezigheid niet mogelijk is.
6. Kosten voor inrichting thuiswerkplek komen voor rekening van de werkgever (artikel 44 Arbowet).
7. Denk aan thuiswerkregeling (instemming OR) en/of thuiswerkovereenkomst.

Bron: XpertHR