Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid / NOW- regeling

Minister Koolmees: Coronacrisis kan niet worden beschouwd als normaal ondernemersrisico. NOW heeft tot doel om werkgevers die leiden aan acute en zware terugval in omzet via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Werkgever kan maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen bij een omzetverlies van 100% over een periode van drie maanden. Bij een lager omzetverlies zal de subsidie naar rato verlaagd worden.

NOW kent 2 fases:
1. Voorschot: 80% van de in totaal te verwachten subsidie.
2. Definitieve vaststelling: bij- of terugbetaling op basis van controle achteraf.

Voor wie is de regeling bedoeld?
▪ elke (buitenlandse) werkgever met sociaalverzekerde werknemers
▪ subsidie moet worden aangevraagd op niveau van LH-nummer (vennootschap) ook als er sprake is van een concern/groep
▪ ook uitzendbureaus, payrollbedrijven en non-profit instellingen
▪ er moet sprake zijn van een minimale omzetdaling van 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden

Hoe wordt omzetdaling berekend?
▪ Begrip omzet wordt gedefinieerd volgens jaarrekeningenrecht.
▪ Als de werkgever onderdeel is van een groep, dan wordt gekeken naar de omzetdaling van de hele groep. Dat geldt ook voor een onderneming die in een moeder-dochtermaatschappij verhouding zit.

Keuze van werkgever als het gaat om omzetdaling over periode:
▪ maart-april-mei
▪ april-mei-juni
▪ mei-juni-juli

Loonkosten
▪ voorschot: loonsom van januari 2020 vermenigvuldigd met 3
▪ bij definitieve subsidie wordt loonsom van januari vergeleken met de
loonsom van maart-april-mei 2020

Rekenvoorbeeld
▪ loonsom januari 2020: € 60.000
▪ omzetdaling: 30%
▪ voorschot subsidie: 0,3 x € 60.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,8 = € 50.544
▪ totale subsidie: € 63.180

Rekenvoorbeeld
Variant 1: loonsom is in maart-april-mei gedaald met 10%
▪ loonsom daalt over maart-april-mei met € 18.000
▪ terugbetalingverplichting op grond van 90%
▪ terug te betalen: € 18.000 x 1,3 x 0,9 = € 21.060
▪ resterende subsidie: € 63.180 – € 21.060 = € 42.120

Variant 2: gevolgen bedrijfseconomisch ontslag
▪ werkgever dient in subsidieperiode toch 2 ontslagaanvragen in
▪ loonsom van deze twee medewerkers bedraagt per maand € 7.000
▪ terug te betalen subsidie: € 7.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 36.855
▪ resterende subsidie: € 63.180 – € 36.855 = € 26.325

Met deze rekenhulp kun je het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen: Rekenhulp omzetverlies

Welke loonkosten worden vergoed?
▪ subsidiebedrag is gebaseerd op de loonsom
▪ de loonsom van alle werknemers met sociaalverzekeringsloon komt in aanmerking voor de subsidie
▪ loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
▪ forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten (inclusief vakantietoeslag en pensioen)

▪ bij voorschot wordt uitgegaan van de loonsom van januari 2020
▪ bij definitieve vaststelling wordt gekeken naar de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020

Welke loonkosten worden niet vergoed?
▪ loon boven 9.538 euro (bruto) per werknemer
▪ (niet-verzekerde) DGA’s
▪ transitie-/ontslagvergoedingen
▪ pensioen(premies)
▪ reis- en onkostenvergoedingen

Voorschotfase
A = percentage te verwachten omzetdaling
B = loonsom januari 2020
Voorschot = A x B x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,8

Vaststellingsfase
▪ er wordt gekeken naar daadwerkelijke omzetdaling
▪ lagere loonsom over periode maart-april-mei leidt tot lagere subsidie
▪ hogere loonsom over periode maart-april-mei leidt niet tot hogere subsidie
▪ correctie voor o.a. no-riskpolissen en aftrek voor overtreden ontslagverbod

Aan welke voorwaarden moet werkgever voldoen?
1. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden. Maar wel toegestaan is:
▪ proeftijdontslag
▪ ontslag met wederzijds goedvinden
▪ af laten lopen van tijdelijke contracten
▪ ontslag op andere gronden
Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden.
▪ ontslagaanvragen ingediend t/m 17 maart jl. zijn wel toegestaan
▪ latere ontslagaanvragen moeten binnen 5 dagen worden ingetrokken
▪ sanctie: loonsom van met ontslag bedreigde werknemer + 50% worden in mindering gebracht op totale loonsom
3. Werkgever moet OR, PVT of werknemers informeren over subsidieverlening.
4. Administratieve verplichtingen w.o.
▪ subsidie mag uitsluitend gebruik worden voor betaling loonkosten
▪ tijdig doen van loonaangifte
▪ definitieve opgave van omzetdaling aan de hand van accountantsverklaring

Procedure
▪ aanvraag digitaal via UWV – vanaf maandag 6 april 2020 om 9.00 uur gaan de loketten open en kun je een regeling aanvragen
▪ aanvraagperiode sluit na 31 mei 2020
▪ UWV beslist binnen 13 weken (streven: 2-4 weken)
▪ voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald
▪ werkgever moet binnen 22 weken na meetperiode (van de omzet) het UWV verzoeken om vaststelling van de subsidie

Bron: HRXpert en NOW Helpdesk Van Gelderen arbeidsrechtadvocaten