Getuigschrift

Is de werkgever verplicht om een ex-werknemer een getuigschrift te geven?

Ja, daartoe is de werkgever verplicht, maar alleen als de werknemer daar om vraagt. In dit getuigschrift moeten een aantal zaken omschreven zijn, namelijk:

1. de aard van de arbeid
2. de arbeidsduur per dag of per week
3. de begin- en einddatum van het dienstverband

De werknemer kan de werkgever verder vragen om een omschrijving te geven van:

1. de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan
2. de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd
3. de reden van opzegging van de arbeidsovereenkomst (als daarvan sprake is)

De werkgever is aansprakelijk voor schade, zowel ten opzichte van de werknemer als ten opzichte van derden, wanneer hij weigert om het gevraagde getuigschrift af te geven of als hij niet voldoet aan het verzoek van de werknemer om ook mededeling te doen over:

1. de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan
2. de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd
3. als de werkgever de werknemer heeft ontslagen, de reden van het ontslag

Ook als de werkgever door opzet of schuld onjuiste mededelingen in het getuigschrift opneemt of in het getuigschrift mededelingen opneemt die daar niet thuis horen, is hij schadeplichtig. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst was ontbonden vanwege een klacht over seksueel misbruik. Nadat de werknemer strafrechtelijk was vrijgesproken, weigerde de werkgever om het getuigschrift hierop aan te passen. Deze weigering maakte de werkgever schadeplichtig ten opzichte van de werknemer.

Bron: P&O actueel

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone