Werknemer mag niet zomaar thuisblijven om coronavirus

Coronavirus

Werknemers mogen niet zomaar thuisblijven uit angst voor het nieuwe coronavirus. Dat zegt vakbond FNV. Het is aan iemands werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. De situatie voor werknemers zal dus van geval tot geval verschillen.

Als het risico op besmetting op de werkplek groter is dan thuis en thuiswerken geen nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoering, dan zal een werkgever al snel moeten toestaan/besluiten dat zijn werknemers thuis mogen werken. Als thuiswerken nauwelijks een optie is, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de maximale voorzorgsmaatregelen treft om besmetting op het werk te voorkomen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. Als werknemers door hun werk besmet kunnen worden met het coronavirus, dan is het aan de werkgever om al die voorzorgsmaatregelen te nemen die hij kan nemen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

Als een medewerker in quarantaine moet, heeft hij dan recht op doorbetaling van zijn loon? Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie

Zieke werknemer
Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van zijn eerdere reis. De werknemer is in dat geval immers “in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten”.

Werknemer is (nog) niet ziek
Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan immers (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt.

Gereisd voor werk
Als een werknemer voor zijn werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is immers tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de werknemer mogen verlangen dat hij redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Gereisd voor vakantie
De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die vanwege zijn vakantiereis in quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kúnnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is. Als een werknemer vanwege autopech of vanwege een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon.

Bron: XpertHR en FNV